Khoa Toán - Tin học xin thông báo lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp, Đồ án tốt nghiệp Đại học của các ngành, chuyên ngành như sau:

Lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp

1. Hội đồng chuyên ngành Cơ học. Xem chi tiết Tại đây

2. Hội đồng chuyên ngành Đại số. Xem chi tiết Tại đây

3. Hội đồng chuyên ngành Giải tích số. Xem chi tiết Tại đây

4. Hội đồng chuyên ngành Giải tích. Xem chi tiết Tại đây

5. Hội đồng chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học môn Toán. Xem chi tiết  Tại đây

6.  Hội đồng chuyên ngành Khoa học dữ liệu. Xem chi tiết Tại đây

7. Hội đồng chuyên ngành Phương pháp Toán trong tin học. Xem chi tiết Tại đây

8. Hội đồng chuyên ngành Toán tin ứng dụng. Xem chi tiết Tại đây

9. Hội đồng chuyên ngành Toán tài chính. Xem chi tiết Tại đây

10. Hội đồng chuyên ngành Tối ưu. Xem chi tiết Tại đây

Lịch bảo vệ Đồ án tốt nghiệp

 1. Hội đồng chấm Đồ án Tốt nghiệp ngành Khoa học dữ liệu. Xem chi tiết Tại đây