Các học phần sau được dời lịch bắt đầu:

- Giải tích 2A (21TTH1): bắt đầu từ 04/10/2022

- Nhập môn Lý thuyết Vành: bắt đầu từ 13/09/2022

- Giáo dục học: bắt đầu từ 14/09/2022

- Điều kiện tối ưu không trơn: bắt đầu từ 13/09/2022