Đây là bản tóm tắt đề cương một số học phần toán ở giai đoạn đại cương dành cho các ngành khác ngành Toán học do Khoa Toán - Tin học phụ trách chuyên môn. Đây là các môn học dành cho các ngành như Khoa học Dữ liệu, nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin, Vật lý, Điện tử Viễn thông, ... (toán B), hay Hóa, Sinh, Môi trường, ... (toán C).

Các đề cương có thể được chỉnh sửa trong tương lai. Giảng viên môn học có thể có những điều chỉnh khi giảng dạy. Vì vậy các đề cương chỉ dùng để tham khảo. Bản tóm tắt này có thể giúp các giảng viên và sinh viên hiểu rõ hơn về chương trình, giúp sinh viên lựa chọn và chuẩn bị cho các môn học.

Xem ở đây