Hỗ trợ người học

Thông tin nghề nghiệp

DSCN3175

Học bổng tài trợ

Một số học bổng thường xuyên của các tổ chức cấp cho sinh viên Khoa Toán - Tin học để hỗ trợ học tập:

Học bổng học sau đại học ở nước ngoài

Các trang mạng xã hội

Các tài nguyên khác

Cơ sở dữ liệu

Một số khoa, viện toán ở Việt Nam

Một số địa chỉ toán học quốc tế