Summer Meeting - Gặp gỡ Mùa hè

"Summer Meeting" is an annual mathematical conference since 2008 organized primarily by alumni of the Faculty of Mathematics and Computer Science, Vietnam National University Ho Chi Minh City-University of Science, who are doing mathematics abroad.

"Gặp gỡ Mùa hè" là một hội nghị toán học hằng năm kể từ năm 2008 do cựu sinh viên Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đang làm toán ở nước ngoài chủ trì.

Currently the information web page is hosted at https://www.math.hcmus.edu.vn/en/news/175-summer_meeting

Past meetings - Những lần trước

Bài viết Mười năm Gặp gỡ Mùa hè đăng trên tờ Thông tin Toán học của Hội Toán học Việt Nam, số 3, 2018.