·   NGHIÊN CỨU - CÔNG TR̀NH TOÁN
·  SÁCH ĐĂ XUẤT BẢN
·   GIẢNG DẠY
·    CHƯƠNG TR̀NH CỬ NHÂN
·
    LỚP CỬ NHÂN TÀI NĂNG
·    LỚP HỌC VỚI GIÁO SƯ THỈNH GIẢNG
·
    MASTER 2  TOÁN VÀ ỨNG DỤNG  PUF 
·
    HỢP TÁC  ĐẠI HỌC NORTH CAROLINA

·    CƠ HỘI PHÁT TRIỂN CỦA SINH VIÊN
·    CÁC TÀI LIỆU HỌC VÀ NGHIÊN CỨU
·    GẶP GỠ MÙA HÈ - TRƯỜNG HÈ
·    CÁC HỌC BỔNG DU HỌC
·    TÀI LIỆU THAM KHẢO  TRUNG HỌC

 

 

DƯƠNG MINH ĐỨC

GIÁO SƯ

TRƯỞNG BỘ MÔN GIẢI TÍCH

KHOA TOÁN-TIN

ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

ĐẠI HỌC QUỐC GIA
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

227 NGUYỄN VĂN CỪ Q.5 , THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐT (nhà) :  84-8-38996484 

EMAIL :  dmduc@hcmuns.edu.vn

Web :    http://www.math.hcmuns.edu.vn/~dmduc/
            http://sites.google.com/site/duongminhducmathematics