Participants

Đăng kí tham dự - Registration for attendance

Người đăng kí tham dự sẽ được nhận thông báo kịp thời qua email. Danh sách người đăng kí tham dự có trong chương trình hội nghị. Các năm qua các slides của các báo cáo cũng được gởi cho người dự qua email sau khi hội nghị kết thúc. Người dự có đăng kí có thể đề nghị được cấp một bản chứng nhận tham dự.

Registered participants will receive timely information on the meeting via emails. A list of registered participants is included in the program. In the past years copies of slides for the talks were provided to registered participants via email after the end of the conference. Registered participants can request a certificate of attendance.

 

DSC_1328

2017