Ban tổ chức - Organizers

Ban chương trình - Program committee

  • Trần Vĩnh Hưng (Univeristy of Wisconsin – Madison, USA) (hung@math.wisc.edu)
  • Nguyễn Tiến Khải (North Carolina State University, USA) (khai@math.ncsu.edu)
  • Huỳnh Quang Vũ (HCMUS) (hqvu@hcmus.edu.vn)

Được hỗ trợ bởi - Supported by

  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM - HCMUS
  • Khoa Toán-Tin học - Faculty of Mathematics and Computer Science
  • Quỹ Gặp gỡ Mùa hè - Fund for the Summer Meeting