Organizers

Program committee

  • Huỳnh Quang Vũ (HCMUS) (hqvu@hcmus.edu.vn)
  • Nguyễn Tiến Khải (North Carolina State University, USA) (khai@math.ncsu.edu)
  • Trần Vĩnh Hưng (Univeristy of Wisconsin – Madison, USA) (hung@math.wisc.edu)

Local organizing committee

  • Ông Thanh Hải (HCMUS)
  • Võ Đức Cẩm Hải (HCMUS)

Supported by

  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM - HCMUS
  • Khoa Toán-Tin học - Faculty of Mathematics and Computer Science
  • Quỹ Gặp gỡ Mùa hè - Fund for the Summer Meeting