Home page - Trang chủ

Summer Meeting" is an annual mathematical meeting since 2008 organized primarily by alumni of the Faculty of Mathematics and Computer Science, Vietnam National University Ho Chi Minh City-University of Science, who are doing mathematics abroad.

Gặp gỡ Mùa hè" là một cuộc gặp toán học hằng năm kể từ năm 2008 do cựu sinh viên Khoa Toán - Tin học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh đang làm toán ở nước ngoài chủ trì.

Summer Meeting 2019 - Gặp gỡ mùa hè 2019

The 2019 Meeting is scheduled to hold on Saturday 27 July and Sunday 28 July 2019.

Năm 2019 Gặp gỡ mùa hè được tổ chức vào ngày Thứ bảy 27/7 và Chủ nhật 28/7/2019.

Room: Saturday will be in Lecture Hall of Building I (first floor of Building I, the tallest building in the campus), Sunday will be in room B11A (second floor of Bulding B, near the flag pole).

Phòng: Thứ bảy ở Hội trường nhà I (tầng một của tòa nhà I, cao nhất trong trường), Chủ nhật ở phòng B11A (tầng hai dãy B, gần cột cờ).

poster-Summer Meeting-2019-ver5