Trang chủ - Home page

"Gặp gỡ Mùa hè" là một cuộc gặp toán học hằng năm kể từ năm 2008 do cựu sinh viên Khoa Toán-Tin học Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh đang làm toán ở nước ngoài chủ trì.
"Summer Meeting" is an annual mathematical meeting since 2008 organized primarily by alumni of the Faculty of Mathematics and Computer Science, Vietnam National University Ho Chi Minh City University of Science, who are doing mathematics abroad.

Summer Meeting 2018

The meeting for 2018 is scheduled for Thursday July 12 and Friday July 13, 2018.

This year the meeting is expected to be an immediate continuation of the Vietnamese - French conference in applied mathematics (9--11 July 2018). The webpage for this conference is at https://indico.math.cnrs.fr/event/3023

List of speakers

  • H.T. Banks (North Carolina State University)
  • Nhan-Phu Chung (Chung Nhân Phú) (Sungkyunkwan University)
  • Đặng Đức Trọng (VNUHCM University of Science)
  • Nam Q. Le (Lê Quang Nẫm) (Indiana University)
  • Trieu Le (Lê Long Triều) (University of Toledo)
  • Hoai-Minh Nguyen (Nguyễn Hoài Minh) (École polytechnique fédérale de Lausanne)
  • Truyen Nguyen (Nguyễn Văn Truyền) (University of Akron)
  • Jinhae Park (Chungnam National University)
  • Tuoc Phan (Phan Văn Tuộc) (University of Tennessee)

Poster

pdf file

poster