Lịch học Cao học Thống kê khóa 18
23/03/2009
chi tiết

              

  •   Chiều thứ hai
1h30 – 4h30: Quá trình ngẫu nhiên I
Phòng Bộ môn XST
Bắt đầu học vào ngày 30/03/2009
  •   Chiều thứ tư                                                     
1h30 – 4h30: Quá trình ngẫu nhiên I
Phòng Bộ môn XSTK
               Bắt đầu học vào ngày 30/03/2009
 
  •   Chiều thứ sáu
1h30 – 4h30: Xác suất và Thống kê nâng cao        
Phòng Bộ môn XSTK
               Bắt đầu học vào ngày 27/03/2009
 

 

 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.