Sinh viên cần biết
16/02/2009
xem chi tiết
 
  •     Sinh viên đăng ký chuyên ngành:
-       Đầu HK3 Giai đoạn 2 (HK6) sinh viên bắt buộc đăng ký chuyên ngành (Áp dụng cho cả sinh viên các khóa trước đã qua HK6 nhưng chưa đăng ký chuyên ngành và chuyên ngành này không được thay đổi cho đến khi xét tốt nghiệp.
-       Thời hạn đăng ký chuyên ngành: từ ngày 23/2/2009 đến 28/2/2009.
-       Mẫu đăng ký trên trang web Khoa Toán: Tại đây  và nộp tại GV Khoa từ ngày 2/3/2009 đến 6/3/2009.
-       Sau hạn trên nếu sinh viên không đăng ký sẽ không đủ tiêu chuẩn xét tốt nghiệp.
  •      Tiêu chuẩn đăng ký học phần Seminar của các hướng:
-       Học phần Seminar 4TC dành cho sinh viên đang học ở HKVI hay HKVII có điểm trung bình tích lũy GĐ chuyên ngành không <6.5.
-       Sinh viên đăng ký học phần Seminar theo đúng chuyên ngành đã chọn mới được công nhận điểm và xét tốt nghiệp, ngược lại điểm sẽ bị hủy.
  •        Sinh viên hiệu chỉnh HP đăng ký vào ngày 18/2/2009 đến 19/2/2009, những môn tự chọn <10 SV sẽ bị hủy.
  •      Học phần Giải tích số 1 là học phần trả nợ chỉ dành cho sinh viên bị rớt học phần này ở HKI NH 08/09. SV chưa học môn này không được đăng ký.
GV Khoa.
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.