Thông báo đặc biệt


Nhân sự

Ban Chủ Nhiệm Khoa

  • Trưởng Khoa: TS. Huỳnh Quang Vũ
  • Phó Trưởng Khoa: TS. Nguyễn Lê Hoàng Anh
  • Phó Trưởng Khoa: ThS. Võ Đức Cẩm Hải

 Văn phòng Khoa

  • Nguyễn Hoàng Hải
  • Dương Tấn Tài
  • Trần Thị Như Ý

Các Bộ môn

 
Địa chỉ Email
Bộ môn Giải tích - E201A
1 GS.TS. Dương Minh Đức Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
2 TS. Ông Thanh Hải
(Phó Trưởng bộ môn)
Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
3 TS. Lý Kim Hà Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
4 TS. Lê Ánh Hạ Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
5 ThS. Nguyễn Vũ Huy Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
6 TS. Nguyễn Thành Long Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
7 PGS.TS. Nguyễn Đình Phư Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
8 TS. Bùi Lê Trọng Thanh Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
9 TS. Nguyễn Tấn Trung Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
10 PGS.TS Nguyễn Huy Tuấn Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
11 TS. Nguyễn Thị Thu Vân Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
12 TS. Huỳnh Quang Vũ (Trưởng bộ môn) Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Bộ môn Đại số - E210
1 TS. Mai Hoàng Biên (Trưởng bộ môn) Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
2 TS. Trịnh Thanh Đèo Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
3 GS.TS. Bùi Xuân Hải
Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
4 TS. Lê Văn Hợp
Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
5 TS. Trần Ngọc Hội Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
6 TS. Lê Văn Luyện
(Phó Trưởng bộ môn)
Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
7 ThS. Phạm Thế Nhân Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
8 ThS. Nguyễn Hữu Trí Nhật Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
9 ThS. Nguyễn Kim Ngọc nkngoc@hcmus.edu.vn
10 TS. Nguyễn Anh Thi Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
11 TS. Nguyễn Văn Thìn (A) Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
12 TS. Bùi Anh Tuấn Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
13 TS. Nguyễn Khánh Tùng Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Bộ môn Cơ học - F11
1 ThS. Lê Văn Chánh Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
2 TS.Vũ Đỗ Huy Cường Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
3 TS. Trịnh Anh Ngọc (Trưởng bộ môn) Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
4 ThS. Bùi Xuân Thắng Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Bộ môn Xác suất - Thống kê - F12
1 TS. Lê Thị Xuân Mai Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
2 TS.Nguyễn Thị Mộng Ngọc Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
3 ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
4 GS.TS. Đặng Đức Trọng (Trưởng bộ môn) Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
5 ThS. Nguyễn Văn Thìn (B) Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Bộ môn Tối ưu và Hệ thống - F13
1 TS. Nguyễn Lê Hoàng Anh
(Trưởng bộ môn)
Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
2 ThS. Nguyễn Văn Thùy Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
3 ThS. Cao Nghi Thục Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
4 TS. Nguyễn Minh Tùng Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
5 TS Võ Sĩ Trọng Long Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Bộ môn Ứng dụng tin học - E202A
1 TS. Nguyễn Thanh Bình (Trưởng bộ môn) Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
2 ThS. Võ Đức Cẩm Hải Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
3 ThS. Nguyễn Ngọc Long Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
4 ThS. Nguyễn Hiền Lương
Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
5 ThS. Hà Văn Thảo
(Phó Trưởng bộ môn)
Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
6 ThS. Nguyễn Đạt Thông Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
7 ThS. Trần Anh Tuấn (B) Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
8 TS. Trần Anh Tuấn (A) Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Bộ môn Tài chính - Định lượng - F206A
1 ThS. Phan Phúc Doãn Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
2 TS. Trần Duy Hiến Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
3 TS. Trần Vũ Khanh
Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
4 ThS. Phan Thị Phương Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
5 ThS. Nguyễn Hữu Toàn Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
6 PGS.TS. Đinh Ngọc Thanh (Trưởng bộ môn) Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Bộ môn Giáo dục Toán học - F206
1 TS. Trần Nam Dũng Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
2 TS. Nguyễn Viết Đông (Trưởng bộ môn) Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
3 ThS. Châu Thị Hiếu cthieu@hcmus.edu.vn
4 ThS. Đinh Thị Kim Liên Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
5 TS. Tạ Thị Nguyệt Nga Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
6 ThS. Phan Nguyễn Ái Nhi Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
7 ThS.Trần Hương Thảo Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
8 TS. Lê Bá Khánh Trình Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Văn phòng khoa
1 Dương Tấn Tài Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
2 Nguyễn Hoàng Hải Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
3 Trần Thị Như Ý Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Phòng máy tính
1 Lê Thiện Đạt Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.