Các đơn vị trực thuộc Khoa
- Bộ môn Đại số
  Địa chỉ: Phòng 210, Nhà F, 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84) 8 835-0098 Số nội bộ: 15
 
- Bộ môn Giải tích
  Địa chỉ: Phòng 201, Nhà E, 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84) 8 830-9288
 
- Bộ môn Cơ học
  Địa chỉ: Phòng 11, Nhà F, 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84) 8 835-0098 Số nội bộ: 18
 
- Bộ môn Xác suất Thống kê
  Địa chỉ: Phòng 12, Nhà F, 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84) 8 835-0098 Số nội bộ: 16
 
- Bộ môn Ứng dụng tin học
  Địa chỉ: Phòng 202, Nhà E, 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84) 8 835-0098 Số nội bộ: 17
 
- Bộ môn Tối ưu và hệ thống
  Địa chỉ: Phòng 13, Nhà F, 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84) 8 830-8114
 
- Bộ môn Tài chính định lượng
  Địa chỉ: Phòng 206, Nhà F, 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại:
 
- Bộ môn Giáo dục Toán học
  Địa chỉ: Phòng 206, Nhà F, 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại:
 
- Phòng máy tính
  Địa chỉ: Phòng 201, Nhà E, 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.