Seminar Nghiên cứu sinh BM Giải tích 2019
26/11/2019

Seminar Nghiên cứu sinh BM Giải tích 2019

 

Ngày Sáng thứ bảy, 14/12/2019.

Địa điểm: F 207, CS Nguyễn Văn Cừ.

 

 

Báo cáo 1: Sự tồn tại, tính bùng nổ và đánh giá tắt dần mũ cho phương trình sóng Kirchhoff-Carrier phi tuyến trong một hình vành khăn với điều kiện Dirichlet không thuần nhất

 

Thời gian: 9g00 – 10g00

Nghiên cứu sinh: Lê Hữu Kỳ Sơn

 

Tóm tắt nội dung:  Trong bài báo cáo, chúng tôi trình bày giới một bài toán Dirichlet không đồng nhất cho phương trình sóng Kirchhoff-Carrier phi tuyến trong một hình vành khăn. Đầu tiên, bằng cách áp dụng phương pháp xấp xỉ tuyến tính kết hợp với phương pháp Faedo-Galerkin, chúng tôi chứng minh sự tồn tại và duy nhất của nghiệm yếu địa phương cho bài toán được xem xét. Tiếp theo, bằng cách xây dựng phiếm hàm Lyapunov, chúng tôi chứng minh một kết quả bùng nổ ở thời gian hữu hạn cho các nghiệm có năng lượng ban đầu âm và thiết lập một điều kiện đủ để có được tắt dần mũ của các nghiệm yếu.

 

Báo cáo 2: Phương pháp phần tử hữu hạn trung tâm bậc thấp cho bài toán đàn hồi tuyến tính.

Thời gian: 10g00 – 11g00

Nghiên cứu sinh: Võ Đức Cẩm Hải.

Tóm tắt nội dung: Chúng tôi giới thiệu một phương pháp số mới tìm nghiệm xấp xĩ cho bài toán đàn hồi tuyến,gọi là phương pháp phần tử hữu hạn trung tâm bậc thấp (PTHHBT). Công thức hỗn hợp được sử dụng, với hai biến là độ dịch chuyển và hàm áp suất lần lượt được xấp xỉ bởi các hàm tuyến tính từng phần và hàm hằng từng phần trên các lưới khác nhau.
Sự tồn tại và duy nhất nghiệm, sự ổn định và hội tụ của phương pháp được chứng minh. Các mô phỏng số được tiến hành để kiểm định sự hiệu quả của phương pháp mới đề xuất trên các bài toán thử khác nhau

 

 

Trân trọng kính mời Quí Thầy cô, đồng nghiệp, các bạn sinh viên, học viên Cao học và Nghiên cứu sinh quan tâm đến dự.  
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.