Các môn học giai đoạn chuyên ngành Giải tích trong Học kì II
27/11/2008

CÁC MÔN HỌC GIAI ĐOẠN CHUYÊN NGÀNH BỘ MÔN GIẢI TÍCH HỌC KỲ 2 NIÊN KHÓA 2008-2009

 

I. MÔN BẮT BUỘC CHUNG

 

Học kỳ 4 : TN102 - Giải tich hàm (5tc : 60 tiết LT+30BT) (chính qui + cntn : PGS Đinh Ngoc Thanh + TS Phạm Hoàng Quân)

TN105 - Hàm biến phức (4 tc : 60 tiết LT + BT) (chính qui : TS Lê Bá Khánh Trình, cntn : PGS Đặng Đức Trọng)

 

II. MÔN BẮT BUỘC RIÊNG

Học kỳ 6 : TN120 - Tôpô (4tc : 60 tiết LT+BT) : (chinh qui + cntn : TS Huỳnh Quang Vũ)

TN123 - Phương trình đạo hàm riêng (4tc : 60 tiết LT+BT) : (chinh qui + cntn : PGS. Đặng Đức Trọng)

 

 

III. MÔN TỰ CHỌN CỦA BỘ MÔN GIẢI TÍCH

 

 

TN142 - BIẾN HÌNH Á BẢO GIÁC (4tc) – VÕ ĐĂNG THẢO (Năm 3,4)

TN135 - CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI VÀ ỨNG DỤNG (4tc) – PHẠM HOÀNG QUÂN + ĐINH NGỌC THANH (Năm 3,4)

TN133 - CƠ SỞ HÌNH HỌC LÝ THUYẾT HÀM (4tc) – LÊ BÁ KHÁNH TRÌNH (Năm 3,4)

TN131 - GIẢI TÍCH PHI TUYẾN (4tc) – DƯƠNG MINH ĐỨC (Năm 2,3,4)

TN145 - GIẢI TÍCH SỐ 2 (4tc)– TRẦN THỊ LỆ (Năm 3,4)

TN143 - HỆ HYPERBOLIC CÁC LUẬT BẢO TOÀN (4tc) – MAI ĐỨC THÀNH (Năm 3,4)

TN137 - LÝ THUYẾT ĐỘ ĐO (4tc) - DƯƠNG MINH ĐỨC (Năm 3,4)

TN130 - LÝ THUYẾT RẼ NHÁNH (4tc) – NGUYỄN ĐÌNH PHƯ (Năm 3,4)

TN132 - LÝ THUYẾT XẤP XỈ HÀM (4tc) – LÊ BÁ KHÁNH TRÌNH (Năm 3,4)

TN157 - TÔPÔ VI PHÂN (4tc) – HUỲNH QUANG VŨ (Năm 3,4)

TN151 - TRÌNH VI PHÂN BIẾN NGẨU NHIÊN - DƯƠNG MINH ĐỨC (Năm 4)

TN149 - PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN ĐA TRỊ (4tc) - NGUYỄN ĐÌNH PHƯ (Năm 3,4)

TN147 - RẼ NHÁNH TRONG PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN(4tc) - NGUYỄN ĐÌNH PHƯ (Năm 3,4)

TN134 - TỐI ƯU VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BIẾN PHÂN (4tc) - TRẦN THỊ LỆ (Năm 3,4)

LỊCH SỬ TOÁN HỌC VÀ TRIẾT HỌC TRONG TOÁN HỌC (3tc) - GS NGUYỄN CANG (môn mới mở) (Năm 3,4)

TN167 - GIẢI TÍCH CHUỖI THỜI GIAN- GS TRUONG VAN (Năm 3,4)

TN138 - XÊMINA GIẢI TÍCH (4tc) (Năm 3,4)

 

 

 

 

 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.