Quản lý học tập

 
Xét đề tài/khoá luận sinh viên nghiên cứu khoa học xuất sắc năm 2019
20/08/2019
 

QUY TRÌNH XÉT ĐỀ TÀI/KHOÁ LUẬN SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC XUẤT SẮC

NĂM 2019

 

Quy trình này nhằm đề cử đề tài và khóa luận cho giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học của Trường theo các tiêu chí của giải thưởng này.

Thời điểm xét: theo thông báo của Trường. Năm 2019 là ngày 30/08/2019.

A.     Đề tài nghiên cứu

Tiêu chí: công trình nghiên cứu khoa học – công nghệ của sinh viên có kết quả công bố. Công bố có thể gồm bài báo toàn văn trong kỷ yếu hội nghị, báo cáo trình bày trong hội nghị, bài báo trên tạp chí, giải thưởng trong các cuộc thi nghiên cứu; giải pháp, sáng kiến, phần mềm máy tính, sản phẩm được sử dụng ... Những công trình này cần có minh chứng.

Hồ sơ: theo mẫu và có kèm minh chứng. Hồ sơ cần có một giấy nhận xét đề cử của một chuyên gia, và được một Trưởng một bộ môn thuộc Khoa phê duyệt. Hồ sơ do đại diện nhóm tác giả nộp tại Văn phòng Khoa.

B.     Khoá luận tốt nghiệp

Tiêu chí: Dành cho các khóa luận tốt nghiệp đại học được trình trong năm học thỏa các tiêu chí sau:

a.       Điểm từ 9,5 trở lên;

b.      Có nhận xét đề cử của Hội đồng chấm khóa luận;

Số lượng: Nếu Hội đồng chấm khóa luận đề cử nhiều hơn 1 khoá luận thì cần kèm theo thứ tự ưu tiên.

Hồ sơ: theo mẫu. Hội đồng gửi thông tin đề cử cùng với hồ sơ về Văn phòng Khoa ngay khi hội đồng chấm xong các khoá luận.

C.    Tuyển chọn và yêu cầu

1.      Ban chủ nhiệm Khoa lập Hội đồng xét đề cử giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học. Kết quả của Hội đồng là kết quả gởi lên cấp Trường.

2.      Theo yêu cầu của cấp Trường, các nhóm tác giả được giải thưởng cần trình bày báo cáo trong hội nghị tổng kết chương trình “Sinh viên nghiên cứu Khoa học-Công nghệ” do Trường tổ chức. Với năm 2019 dự kiến tổ chức vào tháng 11-12/2019.

3.      Thời gian nộp hồ sơ về Khoa: trước 15h00 ngày 28/08/2019.

 
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.