Quản lý học tập

 
Thông báo đăng ký học phần Seminar, Luận văn tốt nghiệp và Thực tập đồ án
15/08/2019
Học phần Seminar:
  • Sinh viên làm đơn theo mẫu 
  • Bảng điểm tích lũy
  • Nộp đơn về văn phòng Khoa từ ngày 20/08/2019 đến ngày 26/08/2019.
 Học phần luận văn tốt nghiệp:
  • Sinh viên làm đơn theo mẫu 
  • Bảng điểm tích lũy
  • Nộp đơn về văn phòng Khoa từ ngày 20/08/2019 đến ngày 26/08/2019.
Học phần Thực tập đồ án thực tế:
  • Đơn xin đăng ký môn học có xác nhận của Giảng viên phụ trách theo mẫu.
  • Giấy đánh giá của công ty hoặc nơi thực tập theo mẫu (nộp lại khi kết thúc thực tập).
  • Nộp hồ sơ về văn phòng Khoa từ ngày 20/08/2019 đến ngày 26/08/2019.
   
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.