Thông báo nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2009
03/12/2008

I. HỆ ĐẠI HỌC        

        Khóa 2005, 2006, 2007 ( Cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ)

  • Sau khi thi môn cuối cùng, sinh viên được nghỉ tết đến ngày 15/02/2009
  • Sinh viên đăng ký học phần qua mạng: từ ngày 02/02/2009 đến 06/02/2009.
  • Ngày 16/02/2009 sinh viên bắt đầu học HK2/2008-2009.

        Khóa 2008 ( Cơ Sở Linh Trung)

  • Sau khi kết thúc bài giảng vào ngày 17/01/2009, sinh viên được nghỉ tết từ ngày 18/01/2009 đến ngày 08/02/2009.
  • Sinh viên thi HKI năm học 2008-2009 từ ngày 09/02/2009 đến ngày 22/02/2009.
  • Ngày 23/02/2009 sinh viên bắt đầu học HK2/2008- 2009.

II. HỆ CAO ĐẲNG       

        Khóa 2006, 2007

  • Sau khi thi môn cuối cùng, sinh viên được nghỉ tết đến ngày 15/02/2009.
  • Ngày 16/02/2009 sinh viên bắt đầu học HK2/2008-2009.
  • Ngày 23/02/2009 sinh viên bắt đầu thi lần 2 của HK1/2008- 2009

         Khóa 2008

  • Sau khi kết thúc bài giảng vào ngày 17/01/2009, sinh viên được nghỉ tết từ ngày 18/01/2009 đến ngày 08/02/2009.
  • Sinh viên thi HKI năm học 2008-2009 từ ngày 09/02/2009 đến ngày 22/02/2009.
  • Ngày 23/02/2009 sinh viên bắt đầu học HK2/2008- 2009.
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.