Quản lý học tập

 
DSSV bị Buộc thôi học và Cảnh cáo học vụ HK2/18-1
01/04/2019
  
Hiện tại, DSSV bị Buộc thôi học/Cảnh cáo học vụ K2017 và K2018 sẽ được niêm yết tại PĐT Cơ sở Linh Trung và  DSSV bị Buộc thôi học/Cảnh cáo học vụ K2016 Khoa đã niêm yết tại bảng thông báo tại cơ sở NVC. 

Lưu ý: 

- Phòng Đào tạo sẽ giải quyết xin học lại cho sinh viên từ 02/04/2019 đến 12/04/2019.
 
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.