Quản lý học tập

 
People

Currently the Faculty has about 60 faculty members. The Faculty is divided into 8 Departments.
Administrations

  • Dean: Dr. Huỳnh Quang Vũ
  • Vice-Dean: Dr. Nguyễn Lê Hoàng Anh
  • Vice-Dean: MSc. Võ Đức Cẩm Hải

Departments

 
Email address
Department Analysis - E201A
1 Prof. Dr. Dương Minh Đức Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
2 Dr. Ông Thanh Hải Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
3 Dr. Lý Kim Hà Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
4 Dr. Lê Ánh Hạ Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
5 MSc. Nguyễn Vũ Huy Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
6 Dr. Nguyễn Thành Long Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
7 Asso. Prof. Dr. Nguyễn Đình Phư Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
8 Dr. Bùi Lê Trọng Thanh Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
9 Asso. Prof. Nguyễn Huy Tuấn Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
10 Dr. Nguyễn Thị Thu Vân Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
11 Dr. Huỳnh Quang Vũ (Head) Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Department Algebra - E210
1 Dr. Mai Hoàng Biên (Head) Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
2 Dr. Trịnh Thanh Đèo Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
3 Prof. Dr. Bùi Xuân Hải
Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
4 Dr. Lê Văn Hợp
Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
5 Dr. Trần Ngọc Hội Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
6 Dr. Lê Văn Luyện Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
7 MSc. Phạm Thế Nhân Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
8 MSc. Nguyễn Hữu Trí Nhật Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
9 MSc. Nguyễn Kim Ngọc Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
10 Dr. Nguyễn Anh Thi Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
11 Dr. Nguyễn Văn Thìn (A) Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
12 Dr. Bùi Anh Tuấn Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
13 Dr. Nguyễn Khánh Tùng Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Department Mechanics - F11
1 MSc. Lê Văn Chánh Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
2 Dr. Vũ Đỗ Huy Cường Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
3 Dr. Trịnh Anh Ngọc (Head) Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
4 MSc. Bùi Xuân Thắng Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Department Probability and Statistics - F12
1 Dr. Lê Thị Xuân Mai Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
2 Dr. Nguyễn Thị Mộng Ngọc Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
3 MSc. Nguyễn Thị Hồng Nhung Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
4 Prof. Dr. Đặng Đức Trọng (Head) Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
5 MSc. Nguyễn Văn Thìn (B) Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Department of Optimization - F13
1 Dr. Nguyễn Lê Hoàng Anh
(Head)
Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
2 MSc. Nguyễn Văn Thùy Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
3 MSc. Cao Nghi Thục Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
4 Dr. Nguyễn Minh Tùng Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
5 Dr. Võ Sĩ Trọng Long Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Department of Computer Science - E202A
1 Dr. Nguyễn Thanh Bình (Head)
Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
2 MSc. Võ Đức Cẩm Hải Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
3 MSc. Nguyễn Ngọc Long Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
4 MSc. Nguyễn Hiền Lương
Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
5 MSc. Hà Văn Thảo Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
6 MSc. Nguyễn Đạt Thông Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
7 MSc. Trần Anh Tuấn (B) Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
8 Dr. Trần Anh Tuấn (A) Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Department of Quantitative Finance - F206A
1 MSc. Phan Phúc Doãn Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
2 Dr. Trần Duy Hiến Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
3 MSc. Phan Thị Phương Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
4 MSc. Nguyễn Hữu Toàn Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
5 Asso. Prof. Dr. Đinh Ngọc Thanh (Head) Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Department Mathematical Education - F206
1 Dr. Trần Nam Dũng Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
2 Dr. Nguyễn Viết Đông (Head) Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
3 MSc. Châu Thị Hiếu Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
4 MSc. Đinh Thị Kim Liên Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
5 Dr. Tạ Thị Nguyệt Nga Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
6 MSc. Phan Nguyễn Ái Nhi Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
7 MSc.Trần Hương Thảo Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
8 Dr. Lê Bá Khánh Trình Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Office
1 Dương Tấn Tài Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
2 Nguyễn Hoàng Hải Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
3 Trần Thị Như Ý Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Computing facilities
1 Lê Thiện Đạt Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó


 

 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.