Thông báo về việc thay đổi phòng học môn Phương trình toán lý (chiều thứ 5)
11/09/2018
 Học phần Phương trình toán lý (chiều thứ 5) có sự thay đổi phòng học từ C32 sang phòng E401.   
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.