Thông báo Đăng ký học phần Luận văn tốt nghiệp và Thực tập đồ án thực t
12/02/2019
 Học phần luận văn tốt nghiệp:
  • Sinh viên làm đơn theo mẫu 
  • Bảng điểm tích lũy
  • Nộp đơn về văn phòng Khoa trước ngày 21/02/2019.
Học phần Thực tập đồ án thực tế:
  • Đơn xin đăng ký môn học có xác nhận của Giảng viên phụ trách theo mẫu.
  • Giấy đánh giá của công ty hoặc nơi thực tập theo mẫu (nếu có).
  • Nộp hồ sơ về văn phòng Khoa trước ngày 21/02/2019.
 
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.