Hỗ trợ sinh viên
27/03/2008

Hỗ trợ sinh viên

Thông tin nghề nghiệp

Học bổng tài trợ

Một số học bổng thường xuyên của các tổ chức cấp cho sinh viên Khoa Toán - Tin học để hỗ trợ học tập gồm có:

Học bổng học sau đại học ở nước ngoài

Cựu sinh viên

Diễn đàn của sinh viên Khoa Toán - Tin học

ToanTin.org là một diễn đàn của sinh viên Khoa Toán -T in học, nơi sinh viên liên lạc, chia sẻ, thảo luận về học tập, trường lớp, ..., trong đó có trang Facebook toantin.org, trang Facebook Việc làm Toán-Tin  (Các trang này không thuộc quản lí của Khoa.)
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.